Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Nieuw Kapitaal

Jaarthema 2013: Nieuw Kapitaal voor ruimtelijke ontwikkelingen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen draait het de laatste tijd veel om geld, althans om het gebrek eraan: vastgelopen exploitaties, bouwprojecten die worden stilgelegd, waardedalingen en afboekingen op vastgoed en grond, kleinere budgetten voor beheer van en investeringen in gebouwen en openbare ruimte etc.. De draagkracht en financiële mogelijkheden van partijen en burgers staan onder druk. En wie nog kan investeren stelt het uit. Partijen zijn naarstig op zoek naar nieuw kapitaal in een wereld waarin oude zekerheden vloeibaar zijn geworden en nieuwe patronen zich nog verder uit moeten kristalliseren.

Tegelijk met deze financiële onzekerheden verschuift het zwaartepunt van de productie van ruimte naar detransformatie van ruimte. De ruimtelijke opgaven van vandaag en morgen zijn vooral programmatische opdrachten waarin naast de traditionele partijen andere belanghebbenden in toenemende mate een rol spelen in de (her)ontwikkeling van gebieden. Er is in die zin sprake van een nieuw eigenaarschap bij ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij eigendommen en posities alleen niks meer zeggen en de beleving van waarde op individueel en collectief niveau verandert.

In deze context en transitie groeit het inzicht dat er kansen liggen om voor ruimtelijke vraagstukken uit te gaan van meervoudige en hybride waardecreatie en om een breder waardebegrip te hanteren. Een waardebegrip die nieuwe en reeds aanwezige geldstromen, ondernemerschap, sociaal kapitaal, netwerken, energietransitie, technologie en andere businessmodellen koppelt aan ruimtelijke programma’s, gebouwen, gebieden en grond.

De vraag die voorligt is dus niet zozeer óf er ‘nieuw kapitaal’ voor ruimtelijke ontwikkelingen is te vinden, maar vooral wat dat kapitaal is, wat de intrinsieke waarde ervan is en hoe het ingezet kan worden voor ruimtelijke programma’s en collectieve en particuliere ambities en plannen: zowel in stedelijke gebieden als in dorpen en in de meer ontspannen krimpgebieden. In het RUIMTEVOLK Jaarboek 2013 en op Expeditie 2013 staan die herdefiniëring van en zoektocht naar ‘Nieuw Kapitaal’ voor ruimtelijke ontwikkelingen en de kansen van het gebruik van een breder en flexibeler waardebegrip bij ruimtelijk programmeren en gebiedsontwikkeling, centraal.