Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Arnhem Lab

Sinds het geconstateerde tekort van ruim 100 miljoen voor het Rijnboog masterplan van de Spaanse architect Manuel de Solá- Morales in 2005, is Arnhem naarstig op zoek gegaan naar ‘nieuw kapitaal’ voor hun stedelijke ontwikkeling. Dit heeft geleid tot een bijzondere dynamiek en aanpak, waarbinnen veel ideeën en initiatieven zijn ontstaan.  Anno 2013 kan Rijnboog zich niet alleen verheugen op hernieuwde interesse van lokale partijen en burgers, maar mede daardoor ook van partijen van buiten de stad. De combinatie van betrokkenheid, openheid en flexibiliteit geven Rijnboog nieuwe energie en perspectieven. Deelnemers aan RUIMTEVOLK Expeditie 2013 krijgen de kans om een uniek kijkje te nemen in het laboratorium van de de stedelijke transformatie van de toekomst. 

Rijnboog: Laboratorium voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling
In Arnhem is de afgelopen jaren op verschillende fronten gewerkt aan het creëren van ruimte voor een meer flexibele en open gebiedsontwikkeling: van ruimte bieden aan alternatieve en tijdelijke invullingen tot het verregaand verruimen van de plaatselijke verordening voor  evenementen. Voorlopig sluitstuk van deze verkenning is het ‘vrijgeven’ van een deel van het Coehoorngebied door de gemeente aan een burgerinitiatief voor alternatieve ontwikkeling. Geen gebied aan de rafelrand van de stad, nee, recht tegenover het bijna gereed zijnde ICE-station van de stad. De gemeente laat hier de ontwikkeling over aan burgers die daarmee letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen om hun stad te zijn en te maken. Een experiment dat zijn weerga niet kent. Het geeft ruimte voor nieuwe verbindingen, coalities en businessmodellen. Coehoorn moet een bedrijvig gebied worden, voor jonge ondernemers. Een cultureel gebied, voor de vele culturele ondernemers. Een ontmoetings- en landingsplek voor grote en kleine Arnhemse bedrijven.

Coehoorn
Coehoorn in Arnhem

Met deze aanpak verkent de gemeente Arnhem met (lokale) partijen en burgers nadrukkelijk alternatieve vormen van stedelijke herontwikkeling. Ingegeven vanuit het besef dat het Kapitaal van gebiedsontwikkelingen niet zozeer in stenen (hardware) zit, maar in de stad, in de mensen en programma (software).

Betrokkenheid
Daarbij speelt dat de zogenoemde ‘civil society’ zich de laatste jaren stevig roert in Arnhem. Zij organiseren zich via netwerken wars van hiërarchische structuren en vinden bovendien hun plezier in hun ‘maatschappelijke betrokkenheid’. Zij bieden met hun inbreng, aanpak en energie een alternatief voor het huidige middenveld van allianties van traditionele partijen, welke nu vaak het zicht op ontwikkeling voor burger, lokale partijen en politiek ontnemen. Deze nieuwe krachten hebben een directere binding met de stad, (in)direct iets te bieden en hebben bovendien minder last van de crisis.

DTO__planoverzicht
Overzicht van initiatieven en ontwikkelingen in het Rijnbooggebied

Neem deel aan het Arnhem Lab
Op Expeditie 2013 krijgen deelnemers de unieke mogelijkheid om een kijkje te nemen in deze bijzondere praktijk, dit Arnhemse laboratorium. In twee prikkelende sessies in Showroom Arnhem zullen de direct betrokkenen en Arnhemse hoofdlaboranten samen met de aanwezigen verkennen hoe een stedelijk initiatief, in de vorm van programma, energie en (economische-) verbinding- via een breder waardebegrip – ‘gekapitaliseerd’ kan worden. Hoe kun je stedelijke revitalisatie via programma strategisch zo organiseren (orgware) dat het niet alleen tot onderlinge synergie leidt maar ook de plek als geheel (opnieuw) laat bruisen.

Het Arnhem Lab staat onder leiding van Edwin Verdurmen en Peter Groot, oprichters van het Transitieteam / Departement Tijdelijke Ordening en CASA Arnhem. Zij zullen het Arnhem Lab modereren. Naast Edwin en Peter zal ook mede-initiatiefnemer van het burgerinitiatief Coehoorn Paul de Bruijn zijn verhaal doen en in gesprek gaan met aanwezigen over de kansen die ‘bottom-up’ herontwikkeling biedt voor steden en dorpen.